h

Standpunten

Hier kunt u, per onderwerp en alfabetisch geordend, onze standpunten vinden over uiteenlopende onderwerpen. Door hieronder te klikken op een letter kunt u sneller navigeren naar een bepaald onderwerp.
  

A (4) B (4) D (1) E (3) F (4) G (3) H (1) J (1) L (1) M (4) O (2) P (1) R (1) S (5) T (1) U (1) V (4) W (6) Z (4)

Er is een nieuw afvalmodel ingevoerd. De SP wil kritisch volgen hoe dit zich ontwikkelt. Wij blijven voorstander van gratis storten op het milieupark en omgekeerd inzamelen. Vooral de communicatie met inwoners op dit onderwerp blijft de komende jaren een aandachtspunt.
 

We korten niet op inkomens, begeleiding en opleiding van mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente voert een quotum in om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. We eisen dat ook van de instellingen en bedrijven waarmee we een subsidierelatie hebben of zaken doen.
 

De gemeente maakt een speerpunt van een armoedepact tussen alle organisaties en bedrijven die iets tegen armoede (vooral onder kinderen) kunnen doen. We maken meer werk van het armoedebeleid: versoepelen van de aanvragen, uitbreiden van het meedoenbeleid en het verbeteren van regelingen, zoals bijzondere bijstand. Geld bedoeld voor het armoedebeleid gebruiken we ook alleen daar voor.
 

We inventariseren in welke gemeentelijke gebouwen asbest voorkomt en dit wordt, indien aanwezig en een gevaar oplevert, direct gesaneerd.

 

We pleiten voor eerlijkere gemeentelijke belastingen. Lokale belastingen en heffingen verlagen we voor mensen die weinig te besteden hebben, aan de andere kant zouden grote bedrijven en mensen die veel verdienen best wat meer mogen betalen.
 

Een menselijke overheid: het is voor grote organisaties makkelijk om een mens als een nummer te behandelen. Helaas ook in onze stad. Daarom pleiten wij er voor dat menselijkheid altijd een randvoorwaarde is bij publieke dienstverlening. Regels zijn geen absolute waarheden, er kan altijd naar iemands verhaal worden geluisterd. Alle inwoners hebben recht op een goede dienstverlening, of je nu bankier of bijstandsmoeder bent.
 

Het college en de raad kan prima op zichzelf bezuinigen. Er wordt niet meer uitgegeven dan nodig is voor 4 wethouders en de raadsvergoedingen gaan omlaag. De gemeente stelt zich terughoudend op bij het inhuren van extern personeel.
 

De gemeenteraad moet de burgemeester kiezen. Openheid en transparantie is nodig. Hiervoor blijven we pleiten richting Den Haag.
 

De Nieuwe Kolk en het ICO moet qua aanbod betaalbaar en toegankelijk zijn voor alle inwoners van Assen. De grote tekorten van de Kolk moeten teruggedrongen worden, er gaat geen extra geld heen.
 

Om financiële redenen en vanuit het oogpunt van duurzaamheid is van het grootste belang dat woningen goed geïsoleerd zijn. Vooral sociale huurwoningen, waarin veelal mensen met een laag inkomen wonen zijn dat nu niet. Over het aantal te isoleren woningen per jaar worden harde afspraken gemaakt tussen corporaties en gemeente. We helpen eigenwoningbezitters die hun bezit collectief energiezuiniger willen maken.
 

Alle oude straatverlichting gaan we vervangen door energiezuinige, dimbare verlichting. Ook voor het gemeentelijke wagenpark geldt: zo energiezuinig mogelijk. We kiezen dan ook bij vervanging voor de best beschikbare energiezuinige en schone techniek.
 

In verhouding gaat er veel geld naar grote evenementen. Met hetzelfde geld kunnen we heel veel kleinschalige initiatieven ondersteunen. Hier gaat dan ook onze voorkeur naar uit. Veel aandacht is er ook voor het centrum van de stad, voor pr en promotie. Dit kan minder, met minder geld. Juist de wijken zouden de spil moeten worden.
 

Vanuit alle wijken dient het centrum voor voetgangers en fietsers snel, goed en veilig bereikbaar te zijn door comfortabele en vrijliggende paden. Verkeerslichten worden op de fiets afgesteld en voorzien van wachttijdvoorspellers. Verspreid in het centrum kan men zijn fiets makkelijk, veilig en kosteloos stallen.
 

We zorgen voor een begroting waarin we niet meer uitgeven dan er binnen komt. We denken onze plannen te kunnen uitvoeren door geld dat we krijgen voor bijvoorbeeld de zorg en armoedebestrijding te oormerken en alleen daar aan uit te geven. Daarnaast maken wij andere keuzes: we schrappen grote, risicovolle prestigeprojecten, bezuinigen op raad en college, op citymarketing, en andere zaken die volgens ons geen prioriteit hebben. Dat geld kunnen wij dan besteden waar het keihard nodig is: zorg, welzijn en armoedebeleid.
 

Assen gaat de komende jaren op de schop door alle FlorijnAs plannen. Er gaat geen nieuw gemeenschapsgeld in deze projecten zitten, de plannen moeten met zo weinig mogelijk overlast en hinder voor bezoekers en inwoners plaatsvinden. Er komt een nieuw stationsgebouw en plein. Wij willen dat deze nieuwe binnenkomer voor Assen in samenspraak met de inwoners wordt ontworpen.
 

Het bedrijventerrein Assen-Zuid en het Havenkwartier zijn twee FlorijnAs projecten waar wij direct mee willen stoppen. Nut, noodzaak zijn niet aangetoond en de risico’s voor Assen zijn enorm. Het bevaarbaar maken van het kanaal is helaas onomkeerbaar. We zorgen ervoor dat dit met zo min mogelijk overlast en zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. Hier gaat geen cent gemeenschapsgeld meer heen.
 

De gemeente Assen dient een gentech vrije gemeente te zijn, omdat de gevaren van gentech nog onduidelijk zijn.
 

Assen is een mooie groene stad en dat moet zo blijven. De ecologische waarde van ‘groen’ moet beschermd worden, zoals het Asserbos, Gouverneurstuin, Beekdal landschap en Valkenstein.
 

Grote projecten als het Havenkwartier en een bedrijventerrein Assen-Zuid zijn te risicovol en niet noodzakelijk. Hier gaat dan ook een streep door, hier gaan we direct mee stoppen. De andere plannen worden uitgevoerd met zo weinig mogelijk risico en overlast, met zoveel mogelijk lokale inzet van ondernemers.
 

Door prestatieafspraken zetten we in op lagere huurstijgingen en voorkomen we verslechtering van onderhoud en zetten we o.a. ook in op inbraakpreventie voor huurwoningen.
 

Er komt meer aandacht voor de jongeren. Jongerenwerkers zijn een belangrijke spin in het web, samen met de jongeren zorgen zij voor activiteiten en kunnen onderzoeken of en hoe er een ruimte voor de jeugd beschikbaar kan komen.
 

Leegstaande kantorenpanden kunnen ruimte bieden voor bv. jongeren, alleenstaanden of als “pauzewoning”. We onderzoeken deze mogelijkheden.
 

Iedere Assenaar heeft recht op onderdak: geen mensen op straat, er moet voldoende opvang beschikbaar zijn en voorkomen moet worden dat mensen op straat komen te staan. We gaan werken met Operatie Achtertuin: echte inspraak voor inwoners bij voorzieningen zoals een daklozenopvang. Daarnaast komt er een exit-planning bij alle instellingen (ggz, jeugdzorg, justitie), waarin, voordat iemand terugkomt, een veilige woonplek, zorg en sociaal netwerk geregeld wordt.
 

Mantelzorg kan een positieve bijdrage aan de samenleving leveren. Iedereen moet het recht krijgen om zijn naasten te verzorgen bij langdurige ziekte, zonder dat het verstrekkende financiële gevolgen heeft. Mensen die familie, vrienden, of buren verzorgen, verdienen meer ondersteuning en waardering, onder andere door uitbreiding van de mogelijkheden voor zorgverlof. Demogelijkheden van respijtzorg, zoals oppas- en logeerdiensten, dienen te worden uitgebreid, zodat mantelzorgers de kans krijgen om even op adem te komen. Mantelzorg moet niet verplicht opgelegd worden.
 

De gemeente staat in dienst van de inwoners van de stad en ondersteunt en bevordert initiatieven vanuit de samenleving. Menselijkheid staat in alle contacten met inwoners voorop. De gemeente is optimaal benaderbaar, komt afspraken na en neemt mensen serieus. Bij bezuinigingen staan de belangen van inwoners voorop, niet de bezuiniging.
 

We geven prioriteit aan het ondersteunen van het midden- en kleinbedrijf. We breiden het aantal koopzondagen niet verder uit. Kleine, lokale bedrijven krijgen voorrang bij gemeentelijke opdrachten. We stimuleren lokale, coöperatieve ondernemingen. Geen nieuwe grote winkelcentra, maar de aandacht gaat naar de kleine zaken, lagere huren en andere stimulerende maatregelen om kleine ondernemers voor onze stad te behouden.
 

Het openbaar basisonderwijs wordt niet verzelfstandigd. Er komt meer aandacht voor de werkdruk bij leraren. Scholen en klassen mogen niet te groot zijn. We zorgen in elke wijk voor een goed netwerk van peuterspeelzalen en scholen.
 

Het speciaal onderwijs moet bereikbaar blijven en versterkt worden. Met de invoering van “Passend Onderwijs” wordt terughoudend omgegaan, immers voor sommige kinderen is het reguliere onderwijs alleen maar passend te maken, als voldoende begeleiding en ondersteuning in de klas gegarandeerd is en dat laatste is vaak niet het geval. De gemeente stimuleert de komst van meer HBO onderwijs naar Assen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg.
 

Problematiek met “vreemd parkeren” in een buurt dient te worden aangepakt en opgelost in samenspraak met de buurt. Gratis parkeren op het Veemarktterrein blijft mogelijk.
 

Samen met inwoners van de stad nemen we systematisch regels en voorschriften onder de loep om te kijken wat we aan de inwoners zelf kunnen overlaten.
 

Samenwerking tussen de verschillende organisaties op de zorg en welzijn terreinen kan geld besparen en de kwaliteit verbeteren. Veranderingen moeten alleen niet van bovenop worden opgelegd en de kwaliteit, niet de bezuiniging, moet leidend zijn.
 

We zullen kritisch kijken naar de voortzetting van Sensor City. Geen extra gemeenschapsgeld hierin en we willen duidelijke resultaten zien.
 

We behouden de servicebussen in alle wijken.
 

We maken harde prestatieafspraken met woningbouwcorporaties, waarin we vastleggen wat de omvang moet zijn van de voorraad huur in de categorie goedkoop, betaalbaar en duur. We zorgen ervoor dat er voldoende goedkope woningen beschikbaar blijven. Sloop en verkoop van sociale huurwoningen wordt aan banden gelegd, het aantal sociale huurwoningen moet de komende jaren stijgen. Waar dit nodig is, omdat corporaties dit niet meer kunnen, neemt de gemeente de bouwtaak over door zelf betaalbare sociale huurwoningen te bouwen.
 

We zetten ons in voor de breedtesport.
 

Het TT festival blijft in het centrum en er gaat geen extra gemeenschapsgeld heen.
 

Werken moet lonen: dus geen werk met behoud van uitkering, tenzij er sprake is van training of opleiding voor een baan en er uitzicht bestaat op uitstroom naar regulier werk met een arbeidscontract.
 

Juist nu de bezuinigingen van het kabinet de gemeenten hard gaan raken, moeten we ervoor waken dat uiterst nuttige voorzieningen die onze buurten veilig houden en maken als eerste door de botte bijl van de bezuinigingen worden geraakt. Daarom zetten we buurtbemiddeling en buurtgericht werken door. Zijn de buurten en wijken het centrale thema voor de komende tijd: de buurt is de schaal van de toekomst.
 

De wijkagent houdt een belangrijke rol en is en blijft zichtbaar in de wijken en wordt zo weinig mogelijk voor ander politiewerk ingezet. Agenten zijn zoveel mogelijk op straat in plaats van meer camera’s. Stimuleren we burgerinitiatieven , zoals buurtvaders om de wijk veiliger te maken.
 

Alle woonwijken dienen in verband met veiligheid en wooncomfort ingericht te worden als 30 km zone. De directe omgeving van scholen dient autovrij te zijn en toegangsroutes vanuit woonbuurten dienen veilige fiets- en voetgangersverbindingen te hebben.
 

Helaas moeten steeds meer mensen bij de voedselbanken aankloppen. Een voedselbank is  niet nodig, als de overheid zorgt voor een fatsoenlijk minimum bestaansinkomen en goede voorzieningen. Zolang de voedselbank, maar ook de weggeefwinkel van Budgetsupport in Assen bestaat, wordt deze vanuit de gemeente actief ondersteund. Ook komt er een sociaal raadsman/vrouw.
 

We maken werk van werk: in de zorg liggen kansen en uitdagingen voor banen. Niet door grote prestigieuze plannen, maar door te kiezen voor kwaliteit, voor zorg dichtbij. Niet bezuinigen op uren en het niet laten stijgen van eigen bijdragen levert banen op.
 

Geen gedwongen inzet van werklozen en vrijwilligers bij het uitvoeren van zorgtaken.
 

We zullen de voorgenomen privatisering van wijkcentra terugdraaien. Samen met inwoners en winkeliers- en andere verenigingen, zullen we onderzoeken hoe de positie van de wijken kan worden verstevigd. De gemeente blijft investeren in wijkverbeteringen, met  betrokkenheid van de bewoners.Wijken en buurten lenen zich uitstekend voor het organiseren van zorg. Niet alleen vanwege de kleinschaligheid, maar ook omdat familie en buurtgenoten vlakbij zijn, zodat vrijwilligers gemakkelijker te vinden zijn.
 

Per wijk komt er een integraal buurtzorgteam, waarin de eerstelijnszorg (huisarts, thuiszorg, maatschappelijk werk etc.) samenwerkt. Waar mogelijk worden taken en middelen van gemeenten overgedragen aan democratisch gevormde wijkorganisaties. Ook voorzieningen worden zoveel mogelijk aangeboden op buurt en wijkniveau.
 

WMO

Het huidige college heeft gekozen voor een zeer sobere uitvoering van de WMO. Er is veel blijven liggen, teveel voor de middelmaat gekozen. De SP wil hier stevig in investeren, de uitvoering, voorzieningen en communicatie flink verbeteren.
 

We onderzoeken de mogelijkheden voor woningcoöperaties in de stad. Deze vorm verhoogd het democratische gehalte van de stad en kan een bijdrage leveren aan de toenemende vraag naar combinaties van wonen, welzijn en zorg.
 

Er komt een goede inspraak van huurders:  zeggenschap moet een duidelijkere plek krijgen.
 

Wij willen geen marktwerking in de zorg. Geld bedoeld voor de zorg moeten we ook daarvoor inzetten en oormerken. Er verdwijnt geen zorggeld meer in de algemene middelen. Nieuwe bezuinigingen wijzen wij af, oude draaien we zoveel mogelijk terug. Professionals bepalen welke zorg er nodig is voor kind, jongere en/of gezin. Het recht op zorg moet gegarandeerd blijven, zorg moet weer dichtbij plaatsvinden, kleinschaligheid en kwaliteit voorop.
 

(Jeugd)zorg en welzijnswerk gaan we zoveel mogelijk op buurt- en wijkniveau organiseren, nauw verbonden met de bewoners en bewonersorganisaties in hun wijk. Dat werkt effectiever, zorgt voor meer zeggenschap voor bewoners en voorkomt dat mensen verdwalen in het woud vanverschillende organisaties. Ondanks de forse bezuinigingen van dit kabinet, zorgen we ervoor dat iedereen die daarbij gebaat is goede en passende dagbesteding krijgt.

Samen met inwoners en scholen gaan we zwerfvuil te lijf.
 

U bent hier