h

De stem van de SP in de beschouwingen

5 november 2002

De stem van de SP in de beschouwingen

Algemene, politieke en financiële beschouwingen i.v.m. voorgestelde begroting voor 2003 en de prognose 2003-2006

Het college heeft naar mijn idee voldoende aangegeven hoe het komt dat er een begrotingstekort is ontstaan van bijna 2 miljoen euro. Assen is enorm in beweging en die beweging uit zich voornamelijk in het realiseren van de behoeften van de inwoners, zoals uitgesproken in Assen Koerst. Het college vraagt de raad om akkoord te gaan met hun plan om ruimtescheppende maatregelen te treffen, niet alleen voor het tekort, maar ook voor de instandhouding van de groei die ook begroot moet worden op 2 miljoen. De ruimte- scheppende maatregelen moeten dus 4 miljoen euro dekken.

De SP gaat daarmee akkoord. De toegezegde gedetailleerde invulling van die maatregelen zien wij, zoals toegezegd, bij de voorjaarsbesprekingen tegemoet. Tussentijds zullen we ook op de hoogte worden gehouden. Daarbij geeft de SP u enige zaken mee, die u de komende maanden kunt meenemen in die uitwerking.

Het Grondbedrijf heeft moeite om de grondexploitaties kostendekkend te laten verlopen. Dat heeft o.a. te maken met externe ontwikkelingen, zoals de concurrentie van particuliere grondaankopers. Dat is een duidelijk verhaal. Zij doen dan ook een voorstel om het bedrijf weer financieel gezond te maken. Er wordt een globaal denkmodel uitgewerkt om de moeilijkheden het hoofd te bieden, want wordt er gezegd: de financiele positie mag geen negatief beeld vertonen.

Als ik het goed heb begrepen zal dat denkmodel ook Het Fonds Grote Projecten inhouden. Dit is een Fonds om het grondbedrijf te ontlasten. Dan moet ik even terugdenken aan mijn tienerdochter, die niet uitkwam met haar kledingbudget en die had bedacht dat haar ouders dan maar de dure uitgaven van jassen en schoenen voor hun rekening moesten nemen. Dan kwam zij wél uit met haar budget. De SP zal dus ook kritisch de ontwikkeling van het denkmodel volgen en wacht de resultaten van de denkprocessen af.

Om alvast een hoop moeizaam denkwerk te besparen, kunt u de plannen van het openmaken van De Vaart beter afstellen. Dat scheelt weer heel wat euro's. Gelukkig heeft de SP in deze visie nu medestanders gevonden. De PvdA publiceerde daar onlangs over in het DvhN. En volgens ex-wethouder Renkema was ook het CDA destijds niet écht enthousiast; dus in de prullenbak met die plannen.

Het VVV-kantoor in de nieuwe opzet kost volgens de begroting € 16.000 extra. De SP heeft het idee dat deze kosten niet nodig waren geweest, als er met het stedelijke VVV-kantoor meer bemoeienis was geweest met de gang van zaken. Een sluiting met de TT en in de zomertijd was een regelrechte blunder.

De SP heeft moeite met de toegerekende gelden naar het ICO; de extra verhoging van € 30.000,-. Is er in de meerjarenbegroting eerder geen rekening gehouden met een trendmatige verhoging van lonen en prijzen? Het ICO lijkt financieel een bodemloze put te zijn, bovendien zijn wij bang dat die extra kosten worden verrekend met de subsidie aan Radio Assen FM.

Wij zijn blij met de plannen wat betreft de budgetten voor de wijken. Wel hebben we vragen over het beleid om voor 2003 de ophoging op incidentele basis voort te zetten. Wij vragen ons af welke criteria daaraan ten grondslag moeten liggen. Afgezien van de vraag of het goed is om scheiding aan te brengen in de toekenning van ophoging van de budgetten, gaan we ervan uit dat het een en ander in goede samenspraak met de betrokkenen plaatsvindt.

Het minimabeleid zal veel kopzorg veroorzaken door het voorgenomen wegvallen van de Zalmsnip. Hoe moet dit worden opgevangen? De SP heeft er vertrouwen in dat het college hier een alternatief voor vindt. Het college kan ook een brandbrief naar Den Haag sturen waarin zij het behoud van de Zalmsnip bepleit (al moet de benaming worden veranderd). Ook de Haagse signalen van afbouw van de gesubsidieerde arbeid en beëindigen van de deelname aan het Fonds Werk en Inkomen zijn een grote zorg. Dit kan ook meegenomen worden in de genoemde brief; wellicht kan dit van invloed zijn op de overwegingen van de nieuwe regering.

Het college stelt, wat betreft het ouderenbeleid, voor om een bedenkperiode van een jaar in te lassen om te kunnen beslissen over de continuering van de situatie zoals die nu is: jaarlijks € 20.000 voor een parttime ouderenadviseur. Het is algemeen bekend dat het aantal ouderen alleen maar toeneemt en dat ook het aantal toeneemt dat zolang mogelijk zelfstandig wil blijven functioneren.

Ik vind dan ook een extra investering, een verdubbeling van het budget, een noodzaak. Dan kan er een fulltime ouderenadviseur worden aangesteld en wel direct na afloop van de huidige proefperiode. Evenzo zijn wij warm voorstander van een vrijgesteld jongerenwerker. Als wij goed voor schaapjes willen zorgen en akkoord gaan met een investering van € 725.000 voor een schaapskooi met toebehoren, dan moeten we ook extra willen investeren in onze ouderen en jongeren.

Eind van dit jaar zal een keuze moeten worden gemaakt in het WVG-vervoersbeleid. Dit houdt in een keuze voor of tegen voortzetting van het contract met de huidige WVG-vervoerder. Nou, de SP is blij dat het contract afloopt en dringt dan ook aan op een drastische wijziging van het contract en zo mogelijk van vervoerder. Wij zijn benieuwd naar het voorstel van het college in dezen.

Het rampenplan: de SP maakt zich al jaren zorgen over de chloortrein die wekelijks door de stad rijdt en nog enige jaren zal blijven rijden. Wij vinden dan ook dat er geld vrijgemaakt moet worden om op korte termijn een extra oefening te houden i.v.m. een chloortreinongeluk.

Tenslotte de milieubeleidsvisie. Er wordt een visie opgesteld in overleg met raadsleden en maatschappelijke organisaties. Dat zou ondersteund moeten worden door een extern bureau. Kosten: bijna € 70.000,- Ik wil toch vragen kritisch te zijn, ook in het algemeen, bij het betrekken van externe bureaus. De reden laat ik graag over aan een notitie die we enige tijd geleden hebben gekregen van Groen Links.

Marijke van den Broek

U bent hier