h

Eerste motie nieuwe fractie SP Assen over communicatie met WMO cliënten

15 juli 2018

Eerste motie nieuwe fractie SP Assen over communicatie met WMO cliënten

De SP fractie in de gemeenteraad Assen heeft een motie ingediend over betere communicatie met cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen in het kader van de WMO.

De wethouder heeft toegezegd in de raadsvergadering van 5 juni dat zij dit punt mee gaat nemen in haar overleg met de zorgaanbieders. Inwoners moeten bij veranderingen eerder en beter geïnformeerd worden en niet pas een paar dagen van te voren.

Hieronder het verhaal dat de SP in de raad van Assen heeft gehouden:

De fractie van de SP bereikten signalen dat bij de overdracht van huishoudelijke hulp van onderaannemer naar hoofdaannemer, cliënten erg laat geïnformeerd werden.

De fractie heeft geprobeerd dit uit te zoeken en verdwaalde bijna in tegenstrijdige informatie van betrokken partijen. De fractie wilde vervolgens weten of dit een incident betrof en heeft hierover vragen gesteld aan het college. In de beantwoording van de vragen zegt het college dat er geen afspraken met de zorgaanbieders zijn gemaakt over de communicatie en dat dit een onderdeel is van de afspraak dat er kwalitatief goede dienstverlening moet plaatsvinden.

De SP heeft hier heel veel moeite mee. Het betreft hier een groep kwetsbare mensen die vaak hun hulp al jaren hebben. De hulp kent de hele familie, doet werk binnen de privacy van de cliënt en is een vast punt in de week. Meer dan alleen iemand die komt poetsen.

De SP vindt het dan ook van groot belang dat wisselingen van zorgaanbieders uitermate zorgvuldig gebeuren en dat cliënten vroegtijdig geïnformeerd worden, dat er daarmee ruimte komt voor eventuele oplossingen op maat en dat de betrokken zorgaanbieders dezelfde informatie verstrekken. Het kan zijn dat het in soortgelijke situaties met andere zorgaanbieders wel goed gaat. Maar de SP is van mening dat voorkomen moet worden dat cliënten in de toekomst op deze wijze “rauw op hun dak” geïnformeerd worden

Daarom stelt de SP dat het college op basis van deze praktijkvoorbeelden de communicatie als punt van overleg met de zorgaanbieders moet meenemen. En afspraken moet maken over een uitwerking van de kwaliteit van de communicatie, dus het vroegtijdig informeren van betrokken cliënten en ervoor zorgen dat alle betrokken organisaties dezelfde boodschap geven.

Dit is de inhoud van de motie:

Het college op te dragen

  • afspraken te maken met zorgaanbieders waarmee de gemeente een raamovereenkomst of een andere vorm van contract heeft over tijdige en eenduidige communicatie met cliënten bij contractuele wisselingen van zorgaanbieders
  • dat de communicatie zo ingericht wordt dat alle betrokken KCC medewerkers dezelfde informatie geven en cliënten kunnen informeren over hoe zij kunnen handelen bij problemen met de voorgestelde wisseling.
  • Dat deze wisseling ten minste zes weken van tevoren met cliënten besproken wordt.
  • deze afspraken te hebben gemaakt voor 1 oktober 2018 en geldend voor de looptijd van het contract of raamovereenkomst
  • de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de resultaten

______________
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, KCC: Klant Contact Centrum

Zie ook:

U bent hier