h

Evaluatie SensorCity

17 februari 2017

Evaluatie SensorCity

Afgelopen donderdag besprak de raad van Assen het sensordebacle. Tot diep in de nacht werd gesproken over wat er is misgegaan, over het niet informeren van de raad door wethouder Hoogeveen, over hoe nu verder. Uiteindelijk werd er door de SP/CDA/GL/VVD een motie van afkeuring tegen de wethouder ingediend.

Hieronder de bijdrage van de SP fractie in 1e termijn

Voorzitter,

Vanaf het eerste moment in deze raad dat we het over sensoren en alle plannen daaromheen hebben gehad heeft de SP fractie deze kritisch omarmt. Toen we in 2013 evalueerden en spraken over verdere financiering, en er tevens een flink kritisch rapport van de Noordelijke rekenkamer lag hebben wij voor het eerst niet meer ingestemd.

De gemeenteraad heeft de afgelopen periode volgens ons een zorgvuldige voorbereiding getroffen om vanavond goed te kunnen evalueren. Gesprekken met partners gevoerd, vragen gesteld.

Er is in totaal 46 miljoen euro overheidsgeld geïnvesteerd in het hele sensorcluster in Assen. De vraag is: wat is er met dat geld gebeurd, wat heeft het onze stad, ons mkb, onze inwoners opgeleverd.

De vraag is ook: hoe heeft het zover kunnen komen, kunnen gebeuren dat in een, voor de buitenwereld en de gemeenteraad zichtbare, korte periode van Halleluja naar de afgrond is gegaan.

In 2013 hebben we een stevig debat in de raad gehad. En lagen er heldere toezeggingen op tafel. De subsidies, de plannen en de resultaten moesten scherper, duidelijker, beter. Toetsbaar. Meetbaar. Smart. Het college wil sterk de regie houden. Bijsturen wanneer dit nodig is. Na 2018 komt er geen overheidsgeld meer bij.

Wat er is gebeurd lezen we in de stukken, de onderzoeken en komt in het kort neer op het feit dat de prestatieafspraken niet zijn gerealiseerd . Na 10 jaar is er geen internationaal toonaangevend Sensor Cluster ontstaan. Geen Sensor Kenniscampus met nieuwe bedrijven, geen HIT, geen Sensor Circuit, geen structurele werkgelegenheid en geen economische structuurversterking. De crediteuren zoals TNO en Goudappel zijn niet betaald en hebben beslag gelegd. De samenwerking binnen het sensorcluster is niet van de grond gekomen. Het enige tastbare wat we hebben gekregen is een goede samenwerking tussen onderwijs en zorg zoals met het zorgpractoraat van het DrentheCollege en een meetnetwerk en een verkeersmanagementsysteem. Nu blijkt dat het meetnetwerk ook niet van de gemeente is. Kortom: we staan met lege handen en een lege portemonnee.

Wat we ook constateren is dat de beloftes van het college aan de raad over de informatievoorziening zijn niet nagekomen. In 2013 trok het college een toch wel kritische raad over de streep om extra geld in de doorontwikkeling van het Sensor cluster te steken. Op 5 maart 2014 ontving de raad een brief van het college met daarin de prestatieafspraken met Sensor City. Sensor City krijgt vanaf 2018 geen overheidsgeld meer en kan op eigen benen staan. Het college deed de volgende belofte aan de raad: Ik citeer :“Het spreekt voor zich dat wij u op gezette tijden uitgebreid betrekken bij onze evaluaties en onze bevindingen, zoals ook door ons college is toegezegd. Jaarlijks worden de prestatieafspraken geëvalueerd. Van SensorCity verlangen wij jaarlijks verslagen en werkplannen”.  

Wat zien we terug: Geen werkplannen besproken in college, noch in raad. Geen financiële jaarverslagen. Geen jaarlijkse scherpe inhoudelijke evaluaties. Hadden we als raad eerder aan de bel moeten trekken. Dit is gedaan, meerdere keren door meerdere partijen. Hier ligt toch ook een grote verantwoordelijkheid van het College om de raad volledig en juist te informeren.

Maar het verergert vanaf 2014 en in  februari 2016 blijken er problemen van structurele aard. Ook hier geen stappen om de aanbevelingen na te komen en te voldoen aan de actieve informatieplicht naar de raad. Alleen heel globaal: herpositionering van de aanpak, eea zou kunnen leiden tot aanpassingen. Uit niks bleek dat de nood al zo hoog was. Dat die zo structureel was. We horen ook dan nog voornamelijk alleen de mooie woorden.

Uit de evaluatie blijkt ook dat de wethouder wel wordt geïnformeerd, maar ondanks alle signalen, ondanks afspraken over het zelf actief sturen en de raad uitgebreid betrekken, niet in actie komt. Een schamele verwijzing naar de reguliere werkwijze hoe de gemeente stuurt met verbonden partijen lijkt ons, gelet op de zwaarte en de zorgelijke ontwikkelingen, onjuist.

De evaluatie van het college laat  zwak bestuur zien, dat zich niet houdt aan de afspraken met de raad. Wordt ook aangegeven dat het niet zo slim was om alles bij 1 wethouder te beleggen, die vervolgens teveel de ambassadeur is geweest. Met alle respect , maar je kan en mag je als wethouder niet op deze manier verliezen in zo’n groot project. Je bent en blijft politiek verantwoordelijk. Het is een megaproject, speerpunt van Assen. Het belang hoeft niemand te vertellen. Hier hoor je dan constant, maar zeker na signalen van structurele tekorten, bovenop te zitten: het mandaat en opdracht van de raad om dit te doen ligt er bovendien

Voor mijn fractie staat vast dat het sensorcluster een flop is geworden. Dat er geen solide basis ligt om hier opnieuw in te investeren. Er is vrijwel niks gelukt. Het verlies moeten we nemen. Er liggen mogelijkheden tot samenwerkingen binnen het onderwijs en zorg. Maar dit kan en moet zonder Asser overheidsgeld gebeuren, zoals nu, kleinschalig en van onderop.

We gaan ook geen geld steken in het overnemen van het meetnetwerk.  De advocaat van Sensor City wil van de gemeente Assen een hypothecaire lening van bijna een miljoen voor het glasvezelnetwerk waar we al voor betaald hebben. Naast dat we gekke Henkie niet zijn om 2 keer de investering te betalen zijn we ook tonnen per jaar aan exploitatie en onderhoudskosten kwijt. Wat mijn fractie dus een dikke streep eronder. De consequenties van die keuze zijn ook beperkt, daar moet zonder teveel pijn en moeite een oplossing voor gevonden worden

Voor mijn fractie staat ook vast dat de raad  minimaal en veel te laat is betrokken bij de evaluaties en bevindingen van het college. Wij vragen ons hardop af of de wethouder van mening is dat hij voldaan heeft aan zijn actieve informatieplicht naar de raad. Of hij van mening is dat de met de raad gemaakte afspraken in 2013 zijn nagekomen. Waarom hij niet eerder aan de bel heeft getrokken. We hier meerdere keren in de raad over hebben gesproken, er vragen zijn gesteld, maar er niet klip en klaar is vertelt hoe de vork in steel zit. Hier moeten we nog echt inhoud over horen vanavond.

Voorzitter, we hebben onze zienswijze kenbaar gemaakt en horen graag die van de andere partijen en de wethouder.

U bent hier