h

SP kritisch over de plannen voor ondernemersfonds

3 december 2010

SP kritisch over de plannen voor ondernemersfonds

De SP is zeer kritisch over de plannen voor een ondernemersfonds. Het democratisch gehalte is niet helder, de stem en positie van de kleine ondernemers komt onvoldoende terug. Ook het draagvlak is onvoldoende helder. Draagvlak aantonen is volgens de SP-fractie meer dan een paar gespreksverslagen van ledenavonden toevoegen. De SP hoort ook geluiden van ondernemers die hier zeer op tegen zijn, en die geluiden komen nu nergens terug.

Ook de verantwoording en controle is onvoldoende gewaarborgd. Pas na 3 jaar komt er een verslag en verantwoording. Dat is te weinig. De SP wil dat vooraf ook helder wordt gemaakt hoe we succes en effecten meten.

Een ander punt van kritiek is dat commerciële en niet commerciële instellingen en bedrijven extra betalen voor het fonds. Volgens de SP is het niet logisch en niet gewenst dat scholen, ziekenhuizen en ggz-instellingen gaan meebetalen aan een ondernemersfonds. Zorginstellingen betalen voor een groot percentage mee, maar zij hebben het geld heel hard nodig voor andere zaken zoals goede zorgverlening. De SP wil dus onderscheid maken tussen commerciële en niet-commerciële instellingen.

De SP wacht de discussie met de raad en antwoorden van het college tijdens het opiniërende gedeelte af en bepaalt hierna of we komen met verbetervoorstellen en of we voor danwel tegen zullen stemmen. De besluitvormende vergadering over dit onderwerp vindt over twee weken plaats.

U bent hier