h

Kleurrijk Assen: integratie en participatie in Assen

11 juni 2008

Kleurrijk Assen: integratie en participatie in Assen

Twee weken geleden is in de gemeenteraad van Assen de nota “Kleurrijk Assen” besproken. Deze nota gaat over de integratie en participatie van allochtonen in de Asser samenleving.

Voor de SP fractie schiet de nota duidelijk te kort. De huidige situatie is niet in kaart gebracht en doelstellingen van de nota zijn niet helder geformuleerd. De SP heeft aangedrongen hier verbeteringen in te brengen.

In de brief van het college van 29 mei 2008 worden puntsgewijs toezeggingen gedaan over een nulmeting – waar staan we nu - en de meetbare doelstellingen – waar gaan we heen. Deze worden in oktober van dit jaar aan de raad gepresenteerd. Na aanleiding van deze brief heeft de SP voor de nota kunnen stemmen. Hierdoor is ook de bezetting van het “loket” van kleurrijk Assen met 1,5 FTE tot het einde van het jaar gegarandeerd.

De SP fractie pleit voor kwalitatieve goede (en gratis) inburgering- en taalcursussen. Inburgering levert vooral veel op als de cursussen direct nut hebben voor de deelnemers. Daarom moet er een goede afstemming zijn met het zoeken van werk.
Cursussen worden verbeterd door gebruik te maken van de ervaringen van
oud-deelnemers. Allochtone Nederlanders zouden moeten worden aangezet om aan deze cursussen deel te nemen. Voor vrijblijvendheid is geen plaats. Deelnemers die de kantjes er vanaf lopen zouden moeten worden daarop aangesproken. Oudere migranten krijgen de mogelijkheid om een cursus te volgen, maar worden hiertoe niet verplicht.

De SP fractie vroeg ook het college het eigen personeelsbeleid onder de loep te nemen. Hoeveel allochtonen heeft de gemeente Assen in dienst? De gemeentelijke organisatie moet een afspiegeling zijn van de maatschappij, hier zou het college dan ook werk van moeten maken. De gemeente zou ook het Asser bedrijfsleven aanspreken op hun verantwoordelijkheid als maatschappelijke ondernemer. Kunnen ze meer stage/leerplekken creëren voor allochtone jongeren zonder startkwalificatie?

De SP pleit voor solidariteit onder elkaar, voor menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid – het opheffen van achterstelling en discriminatie. Dus straks als we de nota – in het najaar – opnieuw gaan bespreken zullen we de doelstellingen kritisch beoordelen op doeltreffendheid, helderheid en haalbaarheid.

U bent hier