h

Geachte Raad, wordt Assen oorlogs-vrij?

1 maart 2003

Geachte Raad, wordt Assen oorlogs-vrij?

Verzoek om Assen de status van "oorlogvrije gemeente" te geven

Aan de gemeenteraad van Assen
Betreft: verzoek om Assen de status van "oorlogvrije gemeente" te geven.

Geachte Raad,
Zoals bekend is de kans op een oorlog met Irak momenteel bijzonder hoog. Deze kan al snel beginnen en zal vergaande gevolgen hebben. In de eerste plaats natuurlijk voor de bevolking van Irak, die na alle rampspoed nu opnieuw slachtoffer van een nieuwe oorlog dreigt te worden. Daarnaast voor alle militairen die bij deze oorlog ingezet zullen worden. Maar ook voor ons in Nederland blijft de oorlog niet zonder gevolgen. Om die oorlog te voeren is de krijgsmacht van de Verenigde Staten begonnen met het verplaatsen van materiaal en manschappen. Er zijn al tienduizenden manschappen in het gebied van de Golf en nog eens 156.000 onderweg. Een deel van de manschappen en materieel maakt deel uit van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa, onder andere gelegerd in Duitsland. Deze troepenmacht en zijn materieel wordt binnenkort (of is al) vervoerd per spoor, weg of water naar havens aan de Noordzee, zoals Antwerpen, Vlissingen, Rotterdam, Bremen. Een deel van die transporten zal wellicht onze gemeentegrenzen passeren!
Momenteel is er geen sprake van oorlog met Irak: de Nederlandse regering heeft niet de oorlog aan Irak verklaard. Daarnaast is volgens recent opinieonderzoek de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen Nederlandse betrokkenheid bij een nieuwe oorlog. Desalniettemin wordt er door de Nederlandse overheid, in ieder geval stilzwijgend, medewerking verleend aan het vervoer van materieel dat bestemd is voor het oorlogstoneel.
Wij stellen uw Raad voor om geen medewerking aan deze bijdrage aan toekomstige oorlogshandelingen te leveren en onze gemeente de status van "oorlogvrije gemeente" te geven. Dat betekent dat de gemeente alles zal doen wat in haar mogelijkheden ligt om gebruik van transportwegen binnen onze gemeente ten behoeve van het vervoer van oorlogsmaterieel tegen te gaan en ook anderszins al het mogelijke te doen om te voorkomen dat er vanaf ons grondgebied medewerking wordt verleend aan de voorbereidingen op een nieuwe oorlog.
Graag horen we of de Raad bereid is een dergelijke maatregel te overwegen.

Verder willen we u de volgende vragen voorleggen:

  1. Is er voor zover u bekend is, sprake van Britse of Amerikaanse militaire transporten over het gebied van de
    gemeente/provincie, nu of in de nabije toekomst?
  2. Zo ja, is er ook sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen zoals munities?
  3. Zijn voor de transporten alle benodigde vergunningen gevraagd en zo ja, afgegeven?
  4. Is het gemeentebestuur van tevoren ingelicht over deze transporten?
  5. Zo ja, waarom is deze zaak niet aan de orde geweest in de gemeenteraad?
  6. Indien er sprake is van de medewerking van het bestuur voor zulke transporten, op welke wet of regeling is dit gebaseerd?

Wij hopen op korte termijn een reactie op deze brief te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Afdelingsbestuur SP-Assen
Gemeenteraadsfractie SP

U bent hier